Copyright ⓒ GRAVITY & Lee Myoung JIn. All rights reserved.

 

   [코그니토]

 

  

    코그니토 블럿 주유소(리뉴얼)

   -후에 작업된 리뉴얼 된 건물들은 기능적인 면에 중점을 두었습니다.

 

 

 

 

   코그니토 건물

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ▲

Back